PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Tepelné riešenie pre Prievidzu po roku 2023 by malo byť dočasné a prehodnotené v roku 2030

utorok, 08 september 2020 11:06

Elektráreň Nováky má spaľovať hnedé uhlie najneskôr do decembra 2023. Ministerstvo hospodárstva preto 8.9.2020 organizuje pracovné stretnutie, na ktorom budú experti diskutovať ako zabezpečiť vykurovanie miest PrievidzaNováky a obce Zemianske Kostoľany. O vybranej možnosti stále nie je rozhodnuté. Aktuálne sú rozpracované iba dva návrhy, ktoré sú založené na vysokej energetickej potrebe a v rôznej miere počítajú aj s fosílnym palivom - zemným plynom. Oba návrhy teda môžu slúžiť len ako dočasné riešenie, ktoré bude treba o desať rokov zmeniť v závislosti od tempa obnovy budov.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky dnes organizuje pracovné stretnutie na riešenie zásobovania teplom v regióne Hornej Nitry po ukončení výroby elektriny a tepla z domáceho uhlia v elektrárni Nováky. Na tomto stretnutí zástupcovia spoločností Slovenské elektrárne, a. s. a Hornonitrianske bane, a. s. odprezentujú možnosti vykurovania miest Prievidza, Nováky a obce Zemianske Kostoľany. Priatelia Zeme-CEPA budú na stretnutí prezentovať ideový zámer budúceho riešenia centrálneho zásobovania teplom 4. generácie, ktorého základom je výrazné zníženie energetickej (s)potreby obnovou budov a rozvodov a pripájanie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré by v ideálnom prípade vlastnili miestni ľudia, energetické komunity a samosprávy.[1] Priatelia Zeme-CEPA tiež vypracovali odporúčania pre zelenú obnovu a hornej Nitry.

Debata o  vykurovaní  po roku 2023 je, žiaľ, najmä medzi dvomi firmami a oba rozpracované návrhy môžu slúžiť len dočasne. Ani jeden z nich totiž nerieši tú najdôležitejšiu vec - obnovu budov, ktorá v najbližších desiatich rokoch môže znížiť potrebu výroby tepla aj viac ako o polovicu. Napríklad bytový dom na ul. Pavla Horova v Bratislava potrebuje po komplexnej obnove len 25% z predchádzajúcej energie na vykurovanie.[2] Oba návrhy pre Prievidzu tiež počítajú aj s fosílnym zemným plynom, ktorého emisie skleníkových plynov vrátane únikov metánu nevedú k uhlíkovej neutralite.[3]

„Tepelné riešenie pre Prievidzu po roku 2023 by malo byť povinne dočasné a prehodnotené v roku 2030 tak, aby sme znížili celkové množstvo energie, ktoré treba vyrobiť a tým znížiť ceny tepla a chránili životné prostredie. “ hovorí Juraj Melichár, národný koordinátor Priateľov Zeme-CEPA.  

Horná Nitra je už dnes príkladom spravodlivej transformácie pre celú Európu a centrálne zásobovanie teplom 4. generácie by mohlo po roku 2030 vytvárať pracovné miesta s pridanou hodnotou nielen pre región.“ dodáva Lenka Ilčíková, Priatelia Zeme-CEPA.

 

[1] http://zivotpouhli.sk/novinky/item/322-zelena-obnova-hornej-nitry

[2] https://www.pss.sk/casopis-doma/bytovy-dom/najlepsie-obnoveny-bytovy-dom-2015.html

[3] https://euractiv.sk/section/energetika/opinion/ochrana-klimy-cez-premena-energetiky-prospeje-hospodarstvu-aj-spolocnosti/

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2