PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Na dobrú transformáciu hornej Nitry musíme využiť najbližšie roky

piatok, 13 marec 2020 10:32

Viac ako 100 ľudí si 12. februára 2020 prišlo vypočuť informácie o možnostiach financovania premeny nášho regiónu. V plnej sále Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi pred angažovaným publikom diskutovali politici zo všetkých úrovní štátnej správy, slovenskí a medzinárodní experti o tom, ako prejsť od akčného plánu vedeného občanmi k ​​projektom vedeným občanmi. Účasť na podujatí svedčí o dlhodobom záujme miestnych o premenu na čistejší región, z ktorého neodchádzajú ľudia. Okresy Prievidza a Partizánske majú najbližších pár rokov výhodu, ale musia písať  ambiciózne projekty.

Transformácia regiónu prichádza v čase Zelenej dohody EÚ 
Keďže vplyvy zmeny klímy sú čoraz badateľnejšie a výraznejšie, musíme zintenzívniť úsilie o zvládnutie tejto existenčnej hrozby. Európa a Slovensko chcú byť klimaticky neutrálne do roku 2050. Táto  transformácia je pre nás príležitosťou vymeniť staré znečisťujúce technológie za čistejšie s vyššou pridanou hodnotou. Môžeme znížiť spotrebu pri vykurovaní a chladení budov ako aj využiť miestne obnoviteľné zdroje energie tak, aby z nich malo úžitok čo najviac miestnych ľudí. Investovať by sme mali do ambicióznych projektov, ktoré môžu z hornej Nitry spraviť cieľ exkurzií z rôznych regiónov EÚ, ktorí hľadajú svoje riešenia pre život po uhlí. Podobnú energetickú turistiku už môžeme vidieť hneď za hranicami Rakúska kam chodia slovenskí starostovia/tky po inšpiráciu. Úspech ekologickej transformácie bude závisieť aj od masívnej mobilizácie súkromných a verejných investícií.

Možnosti financovania projektov na hornej Nitre sú rôzne
Priority Európskej komisie a nášho Akčného plánu transformácie sa prekrývajú. To nám vytvára  predpoklad rýchlejšieho financovania našich projektov. K dispozícii sú rôzne finančné nástroje a podpora od európskych inštitúcií: 

                    * Inteligentnejšia Európa
                    * Ekologickejšia Európa
                    * Sociálnejšia Európa

  • Fond spravodlivej transformácie so 162 miliónmi eur - nielen pre hornú Nitru ale aj pre Košický kraj
  • Služba na podporu štrukturálnych reforiem (SRSS) – financovanie štúdií a akčných plánov
  • Modernizačný fond so 475 miliónmi eur pre SR do roku 2030
  • Finančné nástroje – Európskej investičnej banky (EIB) – napr. dlhodobé pôžičky napr. aj na garantované energetické služby, ktoré sa už nezapočítavajú samosprávam do dlhu.
  • Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch - JASPERS

Aj experti môžu mať  problém sa v nich vyznať. Horná Nitra má však vďaka Akčnému plánu náskok, ktorý môžu miestni zužitkovať pravdepodobne len v najbližších mesiacoch až rokoch.
 

Sme odsúdení na spoluprácu
Ak máme mať pri premene regiónu na zreteli predovšetkým verejný záujem, každý bude musieť trochu ustúpiť tak, aby vo finále profitovali všetci obyvatelia. Vo veľkých projektoch sa musíme dohodnúť všetci navzájom. Ekologizácia poľnohospodárstva, náhradný zdroj vykurovania, využívanie existujúcich hnedých parkov, znižovanie energetickej náročnosti regiónu, podpora OZE,  nakladanie s komunálnym odpadom. Na všetky z týchto náročných tém môžeme využiť miestne pracovné skupiny, ktorú budú hľadať a presadzovať múdre riešenia. Prioritizácia tém sa vzhľadom na šírku oblastí zdá ako logický krok, ktorý čo najskôr musí urobiť pracovná skupina na národnej úrovni. A následne nestačí len zbierať projekty. Treba sa vrátiť k Akčnému plánu, a pozrieť aké projekty chýbajú v realite.
 
Aby boli projekty financovateľné, musia byť na papieri
V rozhovoroch s predstaviteľmi malého a stredného podnikania často zaznieva, že nechcú platiť konzultačným spoločnostiam za prípravu svojich projektov. Podpora podnikateľov existuje už dnes, je potrebné využiť služby Informačno-poradenského centra v Trenčíne.
Aby sa však tieto viac ako potrebné služby priblížili k okresom Prievidza a Partizánske, TSK a mestá  Prievidza, Bojnice a Handlová otvárajú spolu 12 pracovných miest priamo v regióne. Úspešní uchádzači na voľné pozície budú vykonávať  poradenské a konzultačné činnosti pre budúcich žiadateľov a realizátorov projektov; pomáhať pri identifikácii vhodných zdrojov financovania; a poskytovať odborné poradenstvo k vecnej stránke projektov. S ponukou zaškolenia úspešných uchádzačov prichádza aj Európska Investičná banka. Train the trainer koncept, chce uplatniť aj u nás. Vyškolí o všetkom, čo má projekt obsahovať, takých ľudí, ktorí svoje znalosti budú rozširovať ďalej.
Voľné pracovné miesta sa začínajú obsadzovať už vo februári. Hľadáme teda zapálených ľudí, ideálne s medzinárodnými skúsenosťami, pre ktorých je verejný záujem na prvom mieste. Skúsenosti v oblasti eurofondových  projektov a znalosť anglického jazyka sú podmienkou úspešného uchádzača. Možno práve tieto pozície môžu byť atraktívne aj pre ľudí, ktorí v súčasnosti žijú mimo Slovenska a na svoju príležitosť doma len čakajú.
 
Dôležité linky:
Prezentácie 12.02.2020 Prievidza
http://zivotpouhli.sk/images/ak%C4%8Dn%C3%BD%20pl%C3%A1n/1.%20Urad%20podpredsedu%20vlady_1.pdf
http://zivotpouhli.sk/images/ak%C4%8Dn%C3%BD%20pl%C3%A1n/1.%20Urad%20podpredsedu%20vlady_2.pdf
http://zivotpouhli.sk/images/ak%C4%8Dn%C3%BD%20pl%C3%A1n/2.%20Zastupenie%20EK%20na%20Slovensku.pdf
http://zivotpouhli.sk/images/ak%C4%8Dn%C3%BD%20pl%C3%A1n/3.%20SAV.pdf
http://zivotpouhli.sk/images/ak%C4%8Dn%C3%BD%20pl%C3%A1n/4.%20TSK.pdf
http://zivotpouhli.sk/images/ak%C4%8Dn%C3%BD%20pl%C3%A1n/5.%20Mesto%20Prievidza.pdf
 

Aktuálna výzva zameraná na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/1322020_vyzva_23_horna_nitra/
Európska zelená dohoda (EU Green Deal):
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk
Financovanie ekologickej transformácie: Investičný plán európskeho ekologického dohovoru a Mechanizmus spravodlivej transformácie
https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/newsroom/news/2020/01/14-01-2020-financing-the-green-transition-the-european-green-deal-investment-plan-and-just-transition-mechanism
Akčný plán Transformácie hornej Nitry 
http://www.zivotpouhli.sk/images/ak%C4%8Dn%C3%BD%20pl%C3%A1n/vlastnymat.pdf
Uznesenie vlády k Akčnému plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/17818/1

 

Naposledy zmenené piatok, 13 marec 2020 10:41

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2