PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Sociálny výskum - podpora dekarbonizácie v meste Partizánske

piatok, 28 jún 2024 11:49

Región hornej Nitry, do ktorého mesto Partizánske a jeho okolie patrí, je z pohľadu dekarbonizácie a spravodlivej transformácie Slovenska v špecifickej situácii. Transformácia regiónu, ktorú spôsobuje hlavne ukončenie ťažby hnedého uhlia a jeho energetického využívania vo forme spaľovania v elektrárni Nováky, má vplyv nielen na zamestnanosť, ale aj na celkový sociálno-ekonomicko-demografický vývoj celého regiónu. Uvedené vytvára dopyt po verejných politikách, ktoré by mali cieliť nielen na životné prostredie, ale aj na spoločenskú transformáciu regiónu. Dizajn samotných verejných politík a zároveň aj ich implementácia by mala stáť na spolupráci a interakcii s  obyvateľstvom, ako aj predstaviteľmi odvetví, ktorých sa dané zmeny týkajú.

 

Tento prístup participatívnej tvorby verejnej politiky je aplikovateľný aj na transformáciu teplárenstva, o ktoré sa v súčasnosti mesto Partizánske usiluje. Mesto Partizánske má špecifické postavenie v regióne Hornej Nitry. Hoci sa mesta priamo netýka dekarbonizácia regiónu po ukončení ťažby hnedého uhlia, je ovplyvnené útlmom priemyslu v meste, čo viedlo k úbytku obyvateľov a snahy mesta, firiem a občianskej spoločnosti o revitalizáciu bývalých priemyselných oblastí. Mesto zároveň čelí výzvam v oblasti zabezpečenia rovnakého rozsahu verejných služieb napriek klesajúcemu počtu obyvateľstva a trendom žiť v okolitých obciach a dochádzať do mesta za prácou. Kvalita ovzdušia v meste je ovplyvnená aj geografickou polohou a neďalekou ťažbou uhlia v regióne. Hlavnou motiváciou transformácie teplárenstva je, podľa vyjadrení Mestského úradu, reakcia na uvedené faktory a snaha budovať moderné ekologické mesto s kvalitnými podmienkami pre život obyvateľov.

Plánované zámery v transformácii teplárenstva môžu mať dlhodobé výhody a ovplyvniť každodenný život obyvateľov mesta, a to predovšetkým v oblasti ekológie, čistoty ovzdušia a udržateľnosti výroby energie. Relevantným je aj  potenciál pre ekonomický prínos transformácie teplárenstva vo forme väčšej nezávislosti na energetických surovinách a tým aj vyššej predvídateľnosti nákladov z pohľadu cien vstupných surovín. Obyvateľstvo si tieto výhody nemusí uvedomovať. O to dôležitejšie je nastavenie samotných opatrení transformácie teplárenstva, ako aj ich komunikácia verejnosti a iným dôležitým aktérom.

Táto správa poskytuje prehľad o postojoch a vnímaní pripravovanej transformácie teplárenstva jednotlivými aktérmi v meste Partizánske. Týmito aktérmi a aktérkami sú nielen predstavitelia/ky miestnej samosprávy (úradníci/čky, politické vedenie, poslanci/kyne), ale aj predstavitelia/ky mestských firiem (Technické služby mesta, Správa majetku mesta), občianska spoločnosť a občania/ky mesta.

Správa má nasledovnú štruktúru. V prvej časti stručne predstavíme postup pri získavaní dát a ich analýze. Následne popíšeme súčasnosť teplárenstva v meste Partizánske a výsledky výskumu. V poslednej časti zhrnieme hlavné zistenia a formulujeme odporúčania pre mesto Partizánske.

FSEV CEPA PE analyza 2024 06 cover

Prečítajte si celú štúdiu: Sociálny výskum - podpora dekarbonizácie v meste Partizánske

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2